Change to English
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Τι νέο; (26/09/2012)

* Στό Νοσοκομεῖο Κρατουμένων Κορυ-

δαλλοῦ, ὅπως εἶναι γνωστό, νοσηλεύονται οἱ

ἄρρωστοι κρατούμενοι ὅλων τῶν φυλακῶν

τῆς πατρίδος μας. Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς νοση-

λεύονται καί οἱ κρατούμενοι-φορεῖς Ἔιτζ,

στούς ὁποίους τό κράτος παρέχει ἕνα προνοι-

ακό ἐπίδομα γιά ὅλη τους τή ζωή μέ τήν προ-

σκόμιση, μεταξύ τῶν ἄλλων δικαιολογη-

τικῶν, καί τοῦ παραστατικοῦ εἴσπραξης τοῦ

ΙΚΑ, ἀξίας 46,14 εὐρώ. Κι αὐτό, γιά νά ἐξετα-

σθοῦν ἀπό τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή, ὥστε νά

τούς χορηγηθεῖ τό ἐπίδομά τους.

Ἀπό τήν παραπάνω κατηγορία κρατουμέ-

νων, 12 κρατούμενοι ἦταν καί ἀνασφάλιστοι

καί ἄποροι καί κατά συνέπεια δέν εἶχαν τά

46,14 εὐρώ πού χρειαζόταν ὁ καθένας, γιά νά

ἐξετασθοῦν καί νά πάρουν τό παραστατικό

εἴσπραξης.

Ἔτσι τό Νοσοκομεῖο μέ σχετικό ἔγγραφό

του, ζήτησε ἀπό τή Διακονία τό συνολικό πο-

σό τῶν 553,68 εὐρώ (46,14Χ12), τό ὁποῖο καί

ἀποστείλαμε αὐθημερόν.

* * *

Τά Φιλόπτωχα Ταμεῖα τῶν Φυλακῶν πα-

ρέχουν στούς ἄπορους κρατούμενούς τους

μικρά βοηθήματα γιά νά ἀγοράζουν μιά τηλε-

κάρτα, σκόνη πλυσίματος τῶν ρούχων τους

κ.λ.π. Ἀλλά χορηγοί τῶν ταμείων αὐτῶν εἶναι

οἱ φιλάνθρωποι χριστιανοί Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι

κάθε φορά πού μποροῦν καταθέτουν τήν

ὅποια χρηματική τους βοήθεια. Εἶναι οἱχρι-

στιανοί, οἱ ὁποῖοι δέν ξεχνοῦν ποτέ τή φωνή

τοῦΧριστοῦ· «ἐν φυλακῇἤμην, καί ἤλθετε

γιά τή σχετική θεραπεία τῶν ἀναγκῶν ἀπό-

ρων κρατουμένων του. Ἀνταποκρινόμενοι

στό αἴτημα τῆς παραπάνω Φυλακῆς, στείλα-

με μιά παλέτα μέ ροῦχα, παπούτσια καί εἴδη

καθαριότητας γιά 100 ἀπόρους κρατουμέ-

νους.

* * *

Ἐπίσης τό Κατάστημα Κράτησης Χαλκί-

δας, κάτω ἀπό τήν ἀνάγκη νά θεραπεύσει

ἀνάγκες τῶν κρατουμένων του, ἀπέστειλε

ἔγγραφο μέ τό ὁποῖο ζήτησε εἴδη ὑπόδησης,

ἔνδυσης καί καθαριότητας γιά 100 απόρους

κρατουμένους. Καί  ἡ  ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας ἔσπευ-

σε καί ἀπέστειλε αὐτή τή βοήθεια.

* * *

Ἐξάλλου ἔκαναν ἀναφορά στή

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ

Ἅγιος Ληστής τοῦΓολγοθᾶ» οἱἑξῆς ἐφημερί-

δες:

1. «ΤΟ ΟΡΑΜΑ τοῦ νέου αἰώνα». Μηνι-

αία τρίγλωσση ἀνεξάρτητη ἐφημερίδα γιά

τήν Ἐθνική Ἑλληνική μειονότητα στήν Ἀλβα-

νία μέ Ἐκδότη καί Ἰδιοκτήτη τόν κ.

ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΕΖΙΑΝΗ καί ἕδρα τό Ἀργυρό-

καστρο.

Ἡἐφημερίδα κάνει ἀναφορά στή

ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας χριστιανικῆς ἀγάπης στό

χῶρο τῶν Φυλακῶν ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος

συχνά καί ἐνημερώνει τούς ἀναγνῶστες της

γιά τό «πολυδιάστατο, παγκόσμιο καί μονα-

δικό ἀνθρωπιστικό αὐτό ἔργο», ὅπως τό χα-

ρακτηρίζει, καί τό παρουσιάζει «παράδειγμα

πρός μίμηση». Ἄλλωστε ἡΔΙΑΚΟΝΙΑ μας,

ὅπως τό σημειώνει κι αὐτό ἡ ἐφημερίδα,

«ἀγκαλιάζει κάθε φτωχό μικροποινίτη, ἀνε-

ξαρτήτως καταγωγῆς, χρώματος, θρησκείας

καί πολιτικῶν πεποιθήσεων».

2. Ἡ«ΗΧΩ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

ΚΟΡΕΑΣ».

Ἡ τριμηνιαία ἐφημερίδα (Ἐρμοῦ6, 2ος

Ὄροφος, 105 63 ΑΘΗΝΑ) μέ ἀφορμή τήν

ἀποφυλάκιση μιᾶς Νοτιο-Κορεάτισσας ἀπό

τή ΔΙΑΚΟΝΙΑ μας, ἔκανε ἀναφορά στό ὅλο

ἔργο, τό ὁποῖο ἐπιτελεῖται συνεχῶς ἐπί 35

χρόνια (1978-2012) προσφέροντας στούς

κρατουμένους καθετί πού καλύπτει τίς βασι-

κές ἀνάγκες τῶν ἀπόρων κρατουμένων καί

τήν ἀποφυλάκιση αὐτῶν, καταβάλλοντας

πρός τοῦτο τή σχετική δαπάνη.

* * *

3. «Ο ΠΑΛΜΟΣ τῆς Γλυφάδας».

Ἡἑβδομαδιαία τοπική ἀνεξάρτητη ἐφημε-

ρίδα τῆς Γλυφάδας «Ο ΠΑΛΜΟΣ» ἔκανε

ἀναφορά στήν 35ετή ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΩΝ

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «ὉἍγιος Ληστής τοῦ

Γολγοθᾶ», μέ τή χαρισματική πέννα τοῦ κ.

Δημητρίου Καραπάνου, πολιτευτῆ καί Δημο-

τικοῦσυμβούλου. Ἡἀναφορά καλύπτει ὅλες

τίς ἐπιμέρους ἐκδηλώσεις χριστιανικῆς ἀγά-

πης τῆς ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ μας στήν ἀπαξιωμένη

καί περιθωριοποιημένη Κοινωνία τῶν κρα-

τουμένων ἐδῶ στήν πατρίδα μας καί σέ ὅλες,

σχεδόν, τίς χῶρες τοῦ κόσμου.

* * *

Ἡ Ἀδελφότητά μας «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» λει-

τούργησε καί φέτος τήν Κατασκήνωση

«ΘΑΒΩΡ» στήν Ἑλάνη Κασσάνδρας κατά

τούς μῆνες Ἰούλιο καί Αὔγουστο γιά παιδιά

ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαίδευσης

(Α/θμιας, Β/θμιας καί Γ/θμιας), ἀγόρια καί

κορίτσια

.Μέ τήν πρωτοβουλία τοῦ Ἀρχηγοῦ

τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου τῶν ἀγοριῶν

κ. Χρήστου Κούρτη, Θεολόγου Καθηγητῆ

καί Δημοσιογράφου, κλήθηκε καί μίλησε γιά

τή μάστιγα τῶν Ναρκωτικῶν στά ἀγόρια Γυ-

μνασίου καί Λυκείου καί μετέπειτα καί στά

κορίτσια Γυμνασίου καί Λυκείου ὁκ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ, Καρδιοχει-

ρουργός καί Καθηγητής στόν «ΕΥΚΛΕΙΔΗ»

Θεσ/νίκης.

επιστροφή
Αναζήτηση